Sơ đồ số 99 - Kế toán xử lý chênh lệch tỳ giá hối đoái trong gia đoạn đầu XDCB (trước hoạt động)

Sơ đồ kế toán QĐ15