Sơ đồ số 134 - Kế toán thu nhập khác phát sinh trong hoạt động đầu tư khi đầu tư liên kết dưới hình thức góp vốn bằng tài sản

Sơ đồ kế toán QĐ15