Sơ đồ số 9 - Kế toán phải thu của khách hàng

Sơ đồ kế toán QĐ15