Sơ đồ số 87 - Kế toán phát hành trái phiếu ngang giá

Sơ đồ kế toán QĐ15