Download

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể download !

 

Phần mềm kế toán MetaData Accounting

Phiên bản: 2966 - ngày 30/06/2022

Tên tệp: setupmda2966.exe (01 phút tải về với kết nối ADSL)

Dung lượng: 48 MB

Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Vista/7/8/10

download

Kế toán Online - MetaData iBussiness

Phiên bản: 2784 - ngày 24/01/2018

Tên tệp: setup_imda2784d.exe (01 phút tải về với kết nối ADSL)

Dung lượng: 20 MB

Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Vista/7/8/10

(Bộ cài đặt dành cho khách hàng đã đăng ký sử dụng gói MetaData iBussiness)

download

Video hướng dẫn tạo tài khoản