Download

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể download !

 

Phần mềm kế toán MetaData Accounting v2936c

Phiên bản: 2936 - ngày 06/05/2021

Tên tệp: setupmda2936c.exe (01 phút tải về với kết nối ADSL)

Dung lượng: 47 MB

Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Vista/7/8/10

download

Kế toán Online - MetaData iBussiness

Phiên bản: 2846c - ngày 24/01/2018

Tên tệp: setup_imda2846c.exe (01 phút tải về với kết nối ADSL)

Dung lượng: 21 MB

Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Vista/7/8/10

(Bộ cài đặt dành cho khách hàng đã đăng ký sử dụng gói MetaData iBussiness)

download

Video hướng dẫn tạo tài khoản