Download

Phiên bản dùng thử hoàn toàn miễn phí.

Bạn có thể nhập vào 100 chứng từ / mỗi tệp dữ liệu.

Số liệu nhập vào bản dùng thử vẫn có thể sử dụng tiếp sau khi mua bản quyền.

 

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để có thể download !

 

Phần mềm kế toán MetaData Accounting

Phiên bản: 2846e - ngày 21/11/2017

Tên tệp: setupmda2846e.exe (01 phút tải về với kết nối ADSL)

Dung lượng: 38,43 MB

Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Vista/7/8/10

download

Kế toán Online - MetaData iBussiness

Phiên bản: 2846e - ngày 21/11/2017

Tên tệp: setup_imda2846e.exe (01 phút tải về với kết nối ADSL)

Dung lượng: 20,57 MB

Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Vista/7/8/10

(Bộ cài đặt dành cho khách hàng đã đăng ký sử dụng gói MetaData iBussiness)

download

Video hướng dẫn tạo tài khoản