Sơ đồ số 72 - Kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Sơ đồ kế toán QĐ15