Sơ đồ số 3 - Kế toán tiền gửi ngân hàng

Sơ đồ kế toán QĐ15