Sơ đồ số 25 - Kế toán hàng hóa (theo phương pháp KKTX)

Sơ đồ kế toán QĐ15