Sơ đồ số 53 - Kế toán TSCĐ phát hiện thiếu (trường hợp chưa xác định được nguyên nhân)

Sơ đồ kế toán QĐ15