Sơ đồ số 58 - Kế toán bán, thanh lý BĐS đầu tư (áp dụng PP khấu trừ)

Sơ đồ kế toán QĐ15