Sơ đồ số 35 - Kế toán TSCĐ hữu hình tự chế

Sơ đồ kế toán QĐ15