Sơ đồ số 36 - Ghi nhận TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai

Sơ đồ kế toán QĐ15