Sơ đồ số 89 - Kế toán phát hành trái phiếu có phụ trội (giá phát hành > mệnh giá)

Sơ đồ kế toán QĐ15