Sơ đồ số 91 - Kế toán nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

Sơ đồ kế toán QĐ15