Sơ đồ số 4 - Kế toán tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ

Sơ đồ kế toán QĐ15