Sơ đồ số 98 - Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh giai đoạn đầu tư XDCB (trước hoạt động)

Sơ đồ kế toán QĐ15