Sơ đồ số 63 - Kế toán doanh thu về cổ tức, lợi nhuận được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty liên kết

Sơ đồ kế toán QĐ15