Sơ đồ số 37 - Kế toán các trường hợp khác ghi tăng TSCĐ

Sơ đồ kế toán QĐ15