Sơ đồ số 44 - Kế toán các nghiệp vụ kế toán khác có liên quan đến TSCĐ thuê tài chính

Sơ đồ kế toán QĐ15