Sơ đồ số 116 - Kế toán doanh thu cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư (đơn vị áp dụng PP khấu trừ)

Sơ đồ kế toán QĐ15