Sơ đồ số 143 - Kế toán tổng hợp chi phí, doanh thu hoạt động kinh doanh hàng hóa

Sơ đồ kế toán QĐ15