Sơ đồ số 120 - Kế toán chiết khấu thương mại (Doanh nghiệp áp dụng PP khấu trừ)

Sơ đồ kế toán QĐ15