Sơ đồ số 31 - Kế toán TSCĐ tăng do mua ngoài (đơn vị áp dụng PP khấu trừ)

Sơ đồ kế toán QĐ15