Sơ đồ số 140 - Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Sơ đồ kế toán QĐ15