Sơ đồ số 17 - Kế toán toán tạm ứng

Sơ đồ kế toán QĐ15