Sơ đồ số 41 - Kế toán khi nhận hóa đơn thanh toán tiền thuê tài chính định kỳ (1)

Sơ đồ kế toán QĐ15