Sơ đồ số 76 - Kế toán tổng hợp thuế GTGT hàng bán nội địa phải nộp ngân sách nhà nước

Sơ đồ kế toán QĐ15