Sơ đồ số 27 - Kế toán hàng gửi đi bán

Sơ đồ kế toán QĐ15