Sơ đồ số 132 - Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

Sơ đồ kế toán QĐ15