Sơ đồ số 52 - Kế toán TSCĐ phát hiện thiếu (trường hợp có quyết định xử lý ngay)

Sơ đồ kế toán QĐ15