Sơ đồ số 77 - Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng sản xuất trong nước

Sơ đồ kế toán QĐ15