Sơ đồ số 61 - Kế toán chi phí, lợi nhuận và thu hồi vốn góp liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

Sơ đồ kế toán QĐ15