Sơ đồ số 69 - Kế toán chi đầu tư xây dựng cơ bản

Sơ đồ kế toán QĐ15