Sơ đồ số 145 - Kế toán tổng hợp chi phí, doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ

Sơ đồ kế toán QĐ15