Sơ đồ số 94 - Kế toán dự phòng phải trả

Sơ đồ kế toán QĐ15