Sơ đồ số 90 - Kế toán chi phí phát hành trái phiếu và thanh toán gốc trái phiếu khi hết thời hạn của trái phiếu

Sơ đồ kế toán QĐ15