Sơ đồ số 21 - Kế toán nguyên liệu, vật liệu (theo phương pháp KKTX)

Sơ đồ kế toán QĐ15