Sơ đồ số 123 - Kế toán mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Sơ đồ kế toán QĐ15