Sơ đồ số 114 - Kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm (hoặc trả góp)

Sơ đồ kế toán QĐ15