Sơ đồ số 16 - Kế toán dự phòng phải thu khó đòi

Sơ đồ kế toán QĐ15