Sơ đồ số 115 - Kế toán doanh thu trợ cấp, trợ giá

Sơ đồ kế toán QĐ15