Sơ đồ số 28 - Kế toán hàng hóa kho bảo thuế

Sơ đồ kế toán QĐ15