Sơ đồ số 117 - Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ chịu thuế GTGT

Sơ đồ kế toán QĐ15