Sơ đồ số 42 - Kế toán ghi nhận TSCĐ thuê tài chính

Sơ đồ kế toán QĐ15