Sơ đồ số 19 - Kế toán cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Sơ đồ kế toán QĐ15