Sơ đồ số 50 - Kế toán ghi giảm TSCĐ vô hình do không đủ tiêu chuẩn hoặc xét thấy không thu được lợi ích kinh tế từ việc sử dụng tiếp theo

Sơ đồ kế toán QĐ15