Sơ đồ số 46 - Kế toán chi mua sắm TSCĐ bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án dùng vào hoạt động sự nghiệp, dự án

Sơ đồ kế toán QĐ15