Sơ đồ số 113 - Kế toán bán hàng thông qua đại lý (phương thức bán đúng giá hưởng hoa hồng)

Sơ đồ kế toán QĐ15