Sơ đồ số 12 - Kế toán phải thu nội bộ khác

Sơ đồ kế toán QĐ15