Sơ đồ số 45 - Kế toán chi mua sắm TSCĐ bằng quỹ phúc lợi dùng vào hoạt động phúc lợi

Sơ đồ kế toán QĐ15